Privacyverklaring

 

Defenz Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de maatschap Defenz Advocaten , gevestigd aan de Zonnedauw 12 in Drachten en ingeschreven in het handelsregister met nummer 01144348 (Kamer van Koophandel Noord Nederland)

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Defenz Advocaten verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar advocatuurlijke dienstverlening aan cliënten. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e mailnieuwsbrieven en het organiseren van seminars.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Defenz Advocaten met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Defenz Advocaten en van haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor seminars en andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons vraagt Defenz Advocaten voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens: herkomst

Defenz Advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere eerder genoemde verwerkingsdoelen.

Defenz Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Defenz Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; in het kader van een transactie met andere partijen die bij de transactie zijn betrokken. Indien dat wettelijk is vereist worden transacties ook geregistreerd in bijvoorbeeld het kadaster of het handelsregister. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Defenz Advocaten ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Defenz Advocaten in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten en notarissen van Defenz Advocaten zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Defenz Advocaten in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Defenz Advocaten MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.

Bewaartermijn

Defenz Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de eerder genoemde verwerkingsdoelen.

Cookies en webbeacons

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

YouTube

Voor het afspelen van video’s op deze website maakt Defenz Advocaten gebruik van YouTube. YouTube is een onderdeel van Google. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google.

MailChimp

Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en andere evenementen maakt Defenz Advocaten gebruik van MailChimp. Op de inschrijfpagina’s voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over dit

cookies vindt u op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Defenz Advocaten het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren. Zie mede de informatie over MailChimp die hierboven wordt vermeld.

Uw rechten

U hebt het recht om Defenz Advocaten te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Defenz Advocaten te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat de bij Defenz Advocaten werkzame advocaten een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Defenz Advocaten per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Defenz Advocaten neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Defenz Advocaten houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Defenz Advocaten via:

Defenz Advocaten

T.a.v. het dagelijks bestuur

Zonnedauw 12

9202 PA DRACHTEN

bestuur@defenz.nl

 

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact