Eurovergunning nodig bij incidenteel wegvervoer van pakketpost?

Onlangs werd ons kantoor via de site de vraag gesteld of een zelfstandig vervoerder en bezorger van tijdschriften, een ZZP-er, die incidenteel een pakketje meeneemt vergunning plichtig is. Distributie van tijdschriften is vrij van de NIWO Eurovergunning. Zo’n vergunning is wel nodig wanneer men, zo zag de vragensteller  op de site van de Niwo,  transporten gaat verrichten voor derden tegen betaling en het gebruikte voertuig een laadvermogen heeft van meer dan 500 kg.

Ons antwoord was als volgt:

Geachte heer X.,

Ik reageer op uw vraag van vandaag.

De uitzonderingen op de vergunningplicht bij beroepsgoederenvervoer zijn vermeld in artikel 3 van de Regeling Wegvervoer Goederen:

a.      vervoer bij de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen uit percelen waar zodanige stoffen geregeld in particuliere huishoudens ontstaan;

b.     vervoer bij de verwijdering van afvalstoffen die vrijkomen bij de uitvoering van reinigingswerken welke door, of in opdracht van, gemeentelijke diensten worden verricht;

c.      vervoer van beer, kolkafval, spoel- en sproeiwater voor het reinigen van de openbare weg, en zand en chemicaliën voor de bestrijding van gladheid van wegen en destructiemateriaal als bedoeld in artikel 2 van de Destructiewet, voor zover dit vervoer geschiedt met in het bijzonder voor deze doelen ingerichte of uitgeruste vrachtauto’s;

d.     vervoer van landbouwproducten of goederen, te gebruiken bij het verrichten van landbouwwerkzaamheden, met een landbouwtrekker als bedoeld in afdeling 5.8 van de Regeling voertuigen, alsmede de daardoor voortbewogen aanhangwagens, mits het betreft eigen vervoer verricht door een landbouwer ten dienste van zijn landbouwbedrijf, dan wel vervoer dat plaatsvindt rechtstreeks ten behoeve van een landbouwbedrijf en onmiddellijk vooraf gaat aan of volgt op, alsmede in direct verband staat met de uitvoering van landbouwwerkzaamheden;

e.     vervoer van kranten, tijdschriften, reclamedrukwerken, verricht in een distributie- of verspreidbedrijf, mits dit bedrijf de beschikking heeft over niet meer dan één vrachtauto of over twee vrachtauto’s, mits één daarvan een aanhangwagen is, en waarbij geldt dat het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, van de vrachtauto, dan wel van de beide vrachtauto’s gezamenlijk, niet meer bedraagt dan 3500 kg;

f.      vervoer binnen Nederland of naar Nederland van voertuigen met toebehoren die ten gevolge van een defect van het voertuig, ongeval of uitvallen van de bestuurder hun bestemming niet zonder hulp kunnen bereiken, alsmede vervoer binnen Nederland van in beslag genomen voertuigen, voor zover verricht met daartoe speciaal ingerichte vrachtauto’s met een maximum laadvermogen van 3500 kg, en overeenkomstige aanhangwagens met een maximum laadvermogen van 1500 kg, in opdracht van organisaties, die zich krachtens polis- of lidmaatschapsvoorwaarden jegens verzekerden, dan wel leden hebben verbonden tot hulpverlening in vorengenoemde omstandigheden, dan wel in opdracht van Nederlandse overheidsinstanties.

g.      vervoer binnen Nederland van betonmortelspecie met daartoe speciaal ingerichte vrachtauto’s van de betonmortelfabriek naar in aanbouw zijnde bouwobjecten.

Vervoer van pakketjes valt niet onder de uitzondering en zal daarom vergunning plichtig zijn. De opdrachtgever van het vervoer zou een vergunning kunnen aanvragen. Er ontstaat dan wel direct een andere problematiek, namelijk dat de vergunninghouder in beginsel als werkgever van de chauffeur wordt gezien met alle werkgeverslasten en arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. De chauffeurs verenigen zich daartoe wel in vennootschappen onder firma. Ze zijn dan ondernemer en niet in loondienst. De Niwo en de Inspectie kijken hier thans kritisch naar en binnenkort komt er beleid over, waarschijnlijk in de loop van dit jaar.

De feitelijk vervoerder zou ook zelf een vergunning kunnen aanvragen. Daar komt echter nogal het één en ander bij kijken, zoals u op de site van de Niwo kunt zien.

U stipt met uw vraag een gevoelig, actueel  en juridisch complex probleem aan. Er moet wel het nodige geregeld worden  als u met het pakketvervoer verder gaat. Zonder vergunning rijden is strafbaar en kan tot hoge boetes leiden.

Mr. Gerrit Wempe, 18 februari 2015

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact