Burenrecht

Beter een goede buur dan een verre vriend

 

Soms wenst u dat de buur wat verder zou wonen en de verre vriend wat dichterbij. In het burenrecht komen de volgende problemen veelvuldig voor.

Overhangende takken en doorschietende wortels

 

De wet staat in beginsel ‘eigenrichting’ niet toe, dat wil zeggen dat u zonder toestemming van een ander of de rechter zelf maatregelen neemt die in strijd zijn met de rechten van die ander. Daar is één uitzondering op, namelijk het recht van de buurman om over zijn grens hangende takken of doorschiettende wortels zelf weg te halen. Dat mag echter alleen maar nadat hij de eigenaar van die overhangende takken of doorschietende wortels schriftelijk heeft aangemaand om dat zelf te doen met in achtneming van een redelijke termijn. Die redelijke termijn kan nog best lang zijn als de boom net in volle bloei staat. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de boom door een ‘bloedende sapstroom’ de snoeibeurt niet overleeft.

Er zijn ook uitspraken dat u de buurman kunt dwingen zelf tot snoei over te gaan, hoewel die bevoegdheid niet met zoveel woorden in de wet staat. Pas echter wel op, omdat het zelf snoeien van overhangende takken of wortels onder omstandigheden ook misbruik van recht kan opleveren. Als er bijvoorbeeld sprake is van een door de gemeente als monumentaal of belangrijke aangemerkte boom, terwijl de overlast van die boom door overhangende takken of doorschietende wortels in verhouding gering is, kan het toch zelf snoeien aansprakelijkheid opleveren. Zeker bij het onvakkundig snoeien van monumentale of beeldbepalende bomen kan de schade dan ettelijke duizenden euro’s bedragen.

 

Grens problemen

 

Een ander veel voorkomend probleem is onduidelijkheid van de grens. Hoewel Nederland een goed functionerend Kadaster kent, zijn er situaties waar de feitelijke grens al meer dan 2 jaar afwijkt van de kadastrale grens. Onder bepaalde omstandigheden kunt u dan het afwijkend stukje verworven of juist kwijt geraakt zijn door verjaring. Degene die zich op verkrijging door middel van verjaring beroept moet dan wel bewijzen dat hij of zij (met voortzetting van de rechten van rechtsvoorgangers) gedurende minimaal 20 jaren het ‘bezit’ van dat stukje heeft gehad. En dat is niet altijd even makkelijk aan te tonen.

 

Erfdienstbaarheden

 

Ook de zogenaamde erfdienstbaarheden (onder andere het recht van voet- en kruipad, veeleiding, weg of reed, uitzicht, waterloop) geven regelmatig discussies, met name als in de akte van levering van de eigenaar van het zogenaamde dienende erf geen verwijzing naar de eerder gevestigde erfdienstbaarheid is opgenomen. Ondanks het ontbreken daarvan geldt zo’n recht dan echter wel.  Omdat voor 1 januari 1992 behalve door vestiging middels een notariële akte erfdiensbaarheden ook door bestemming konden ontstaan, kan dat soms nare verrassingen opleveren. Soms kan de eigenaar van het dienende erf aantonen dat de uitoefening van het recht gedurende 20 jaar of meer onmogelijk is geweest.In dat geval kan de eigenaar van het dienende erf zich op verval door verjaring beroepen. De omgekeerde situatie, namelijk ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring is ook mogelijk.

 

De advocaten

 

Of u nu een geschil heeft over overhangende takken, een recht van weg, of wellicht een vraag heeft over waar precies de grens loopt, of uw buurmans perceel wel mag afwateren, of welke afstand bomen en struiken van de erfgrens mogen staan, onze advocaten mr. Just Hamming en mr. Bonnie van der Veen kunnen u hierin assisteren en zo nodig bijstaan in een procedure bij de rechter.

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
Defenz Advocaten
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • home
  • vacatures
  • contact